Reklamı Geç
Katık Döner
Lufian
Komagene
Merkez Market
Şakir Albayrak

Şakir Albayrak

Mail: albayrak1954@hotmail.com

MA’LÛMÂT-I DİNİYE TEFRİKAMIZIN 27.28.29. SAYFALARI

 

MA’LÛMÂT-I DİNİYE TEFRİKAMIZIN 27.28.29. SAYFALARI

-27-

secdedeki gibi dikerim ve kucağıma bakarım. Ka’de-i ahîrede sırasıyla (Ettahiyât) ile

Salâvât dualarını ve diğer du’âyı okuduktan sonra etrâfıma selâm vererek namâzdan çıkarım.

Ka’de-i ûlâda dahi böylece oturub yalnız (ettahiyât)okurum.

Namâzdan selâm ile şöyle çıkarım.

Ka’de-i ahîrede duayı okuduktan sonra yüzümün beyazı görünecek kadar başımı,

aşağı yukarı eğmeden evvela ağ ve sonra sol tarafa döndürüb omuz başlarıma

bakarak her ikisinde de (esselâmualeyküm ve rahmetullah) derim.

_______________

SÜALLER

Tahrîmeyi nasıl yaparsınız? Kıyamı, kıra’eti, rükû’u, kavmeyi, birinci secdeyi, celseyi,

İkinci secdeyi ,ka’de-i ahîre ve ûlâyı, selâmı nasıl icrâ edersiniz?

_____________________

BEŞ VAKİT NAMÂZIN FARZ VE SÜNNETLERİNİN

REK’ATLARI

Namâz rek’atlardan teşekkül eder. Her rek’atta kıyâm ve kıra’et ile bir rükû’ ve iki secde

vardır. İki rek’atlı namâzlarda bir ka’de ve üç, dört rekâtlı namazlarda iki ka’de vardır.

Sabah namâzı dört rek’attır: Evvelce kılınan iki rek’at sünnet-i müekkede ve sonra edâ

olunan iki rek’at farzdır.

Öğle namâzı on rek’attır: Evvelâ kılınan dört rek’at sünnet-i müekkede ve sonra edâ

olunan dört rek’at farz, daha sonra kılınan iki rek’at sünnet-i müekkededir.

İkindi namâzı sekiz rek’attır: Evvelâ kılınan dört rek’at sünnet-i gayr-ı müekkede ve sonra

edâ olunan dört rek’at farzdır.

Akşam namâzı beş rek’attır: Evvelâ edâ olunan üç rek’at farz sonra kılınan iki

rek’at sünnet-i müekkededir.

Yatsu namâzı on rek’attır,(vitr) namâzıyla on üç rek’at eder.

 

 

 

 

-28-

evvelâ kılınan dört rekât sünnet-i gayr-i müekkede ve sonra edâ olunan dört rekât

farz, farzdan sonra kılınan iki rekât son sünnet-i müekkede en sonra edâ olunan üç rekât vâcib olan “vitr” namâzıdır.

Üç ve dört rekâtlı farzların birinci ve ikinci rekâtlarında sure-i Fâtiha’dan sonra

“zam -ı sûre dediğimiz bir sûre veyâ âyet-i kerime okunur. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarında

yalnız (Fâtiha) okunub başka bir sûre veyâ âyet-i kerime zam olunmadan rükû’a gidilir.

İki rekâtlı farzlar ile sâir namâzların her rekâtında hem Fâtiha ve hem (zam-ı sûre ) okunur.

Ancak sâlât-ı vitrin üçüncü rekâtında fâtiha ve zam-ı sûreden sonra rükû’a gitmezden

evvel iftitâh tekbîri gibi eller kaldırılarak bir tekbîr alınub eller bağlanır ve “kunut duası,

nâmiyle bir duâ okunur. Sonra rükû’a gidilir.

Vitr namâzında “kunut” içün bir duâ okunmak vâcib olub bilhâssa şu duâyı:

“Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu’

ve netrükü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na'büdüve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke

nesâ ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşa azâbeke inne azâbeke bilküffâri

mülhık.”okunmak ayrıca sünnettir.

__________________________

NAMÂZIN VÂCİBLERİ

Namâzın içinde vâcib olarak işlenen şeyler şunlardır:

Namâza başlarken tahrîmeyi ( Allahu Ekber)lâfziyle yapmak, her rekâtta Fâtiha okumak, üç

ve dört rekâtlı farzların birinci ve ikinci rekâtlariyle sâir namâzların her rekâtında Fâtiha’dan

sonra zam-ı sûre okunmak ,dört rekâtlı farzların iki evvelki rekâtlarını farz olan

Kıra’ete ta’yîn etmek; sabah, akşam, yatsu, Cum’a, bayram, terâvih , vitr namâzlarında imâm

kIra’eti aşikâre okunmak, öğle ve ikindi namâzlarında gizli okunmak ,ta’dîl-i erkânı icrâ

etmek ya’ni rükû’ ve secdelerde kavme ve celsede (Sübhânallâh )diyecek kadar durmak,

Rükünleri tertîb üzre yapmak, ka’de-i evvelde ûlâdateşehhüd miktârı oturmak, ka’de-i ûlâ ve ahîrede

 

 

 

 

-29-

(ettahiyyât) okumak, bayram namâzlarının her rekâtında üçer kere tekbîr-i zevâit almak, kadınlar

dâimâ gizli okumak, îcâb etmiş ise secde-i sehiv yapmak, secde âyetini okuduktan

sonra üç âyet daha okuyacak ise secde-i tilâvet etmek, vitr namâzında kunut içün

tekbîr almak, ve kunut duâsını okumak namâzın kendi ihtiyârı ile ve selâm ile çıkmak

_________________________

SÜALLER

Namâzın vâciblerini söyleyiniz!

___________________________

NAMÂZIN SÜNNETLERİ

İftitâh tekbîrini alırken ellerini kaldırmak, birinci rekâtta iftitâh tekbîrinden sonra

(Sübhaneke) ve ( Eûzü besmele) okumak, her rekâtta (Fâtiha) dan evvel (Besmele) okumak,

kıyâmda sağ elini sol elinin üzerine koyub erkek ise göbeği altına kadın ise

göğsüne koymak, Fâtiha’yı okudukca ve imamdan işittikce yavaşca (Âmîn) demek, bir farzdan

diğer farza intikâl ederken (Allahu Ekber) demek, rükû’da ellerini dizlerine koymak ve parmaklarını

açmak ve başıyla arkasını düz etmek, rükû’dan kalkarken imâm ise (Semiallahülimen hamideh)

demek, imâma uymuş ise (Rabbenâ lekelhamd) demek, yalnız kılıyorsa bunların ikisini de

okumak, rükû’da üç kere (Sübhâne Rabbiyel azîm) demek, secdede üç kere (Sübhâne

Rabbiyel âlâ)demek, secdede alnı ile berâber burnu dahi yere dokundurmak ve elinin

parmaklarını birbirine yapıştırmak, erkekler karınlarını uyluklarına yapıtırmayub kollarını da

yere döşememek, erkekler ka’delerde sol ayağını üzerine oturub sağ ayağını dikmek

ve parmaklarını kıbleye baktırmak, kadınlar iki ayağını sağ taraftan çıkarub sol tarafı

üzerine oturmak, ka’de-i ahîrede salavât ile ed’iye-i me’sûreden bir dua okumak; imâm

tekbîrleri ve tesmi’ ve selâmı cehr ile okumak, evvelâ sağa ve sonra sola selâm vermek.

Namâzın müstehâb ve âdâbı da şunlardır:

Müezzinin ikâmeti esnâsında (Hayyalesselatü) derken ayağa kalkmak, iftitâh tekbîrinde

ellerinin başparmağını kulaklarının yumuşağına dokundurmak, kadın ise parmaklarını omuz

Günün Önemli Manşetleri

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
Odabaşı PTT