Reklamı Geç
Samandağ Hastanesi
Muzaffer Tuncer Black White
Hatay Alo Böcek
Lufian
Şakir Albayrak

Şakir Albayrak

Mail: albayrak1954@hotmail.com

Malumatı Diniye 33.34.35. Sayfalar

Malumatı Diniye 33.34.35. Sayfalar

-33-

hâricinde ve itisâlinde müezzinlerin çıkub da ezân okuduğu pek yüksek yere de (minâre) ta’bîr

olunur.

Âkil ve baliğ ve hür olub cema’ate kudreti var iken özürsüz cema’ati terk etmek âdeti

olan kimse ta’zîre müstehak olur. Hâkim huzurunda şahâdeti red olunur. Bu hâli bilen

komşuları sükût edüb haber vermemeleriyle günahkâr olurlar.

______________

SÜALLER

Cema’at nedir? Ne içün sünnet olmuştur: Hangi namâzlar içün sünnettir? Cema’atin fazîleti nasıldır?

Terkinde ne gibi mazarratlar vardır? Cami’-i şeriflerin mihrâbı, minberi, kürsüsü, minâresi neresidir?

____________________

İMÂM VE MUKTEDÎNİN AHKÂMI

Namâzda imâm olacak kimsenin fevahiş-i zâhireden müctenib ve i’tikad-i ehl-i sünnet ile

mu’tetekîd olması , namâzın sıhhat ve fesâdı me’selelerini bilmesi, Kur’an-ı Azîm üşşan’ın kıra’etini

ve harflerin maharic ve sıfâtının sûret-i icrâsını ehîl ve erbâbından öğrenmiş bulunması lâzımdır.

Lâkin bunları az bilen kimse kendisinden daha az bilenlere imâm olabilir.

İmâmın erkek cema’ati hakkında imâmete niyet etmesine hâcet yoktur. Ancak imâmın

arkasında kadın cema’ati de bulunduğu takdîrde imâmete niyet etmelidir. Eğer imâm (Bana tâbi’ olanların imâmıyım)diye imâmete niyet etmezse kadın cema’atinin namâzı sahîh olmaz.

Namâzda imâma uyan cema’ate (muktedî) ta’bîr olunur. Namâzı yalnız kılana da (musallî )derler.

Cema’atle namaz kılınacağı zaman müezzin tarafından ikâmet olunnunca (hayyalessalâh)

denirken cema’atin ayağa kalkması müstehabtır.

İmâma uyan bir erkek ise sağ tarafına berâber durur. Soluna veya ardına

durması mekrûhtur. Bir kadın yâhud iki veya daha ziyâde erkek ise imâmın ardına

dururlar.

İmâm, safları düzeltmelerini ve aralarındaki boşlukları doldurmalarını cema’ate emreder.

-34-

(kadı kâmetis selâh) denirken imâm ve cema’at tekbîr alarak namâza başlarlar. İmâm iftitâh

tekbîrinde ve intikalât tekbîrlerinde ve rükû’dan kalkarken (tesmi’)de ve selâmda cema’ati

işitecek kadar sesini kaldırması sünnettir.

Cema’at çok olub da imâmın sesi kifâyet etmez ise müezzin tekbîrlerini ve tesmi’

yerine tahmîdi ve selâmı teganni yapmayarak yüksek ses ile tebliğ eder.

Müezzin lüzumundan ziyâde bağırırsa kerâhati vardır. Ve nağme san’ati icra etmek içün

bir takım nağmât ile meşgûl olursa namâzı fâsid olur.

Eğer kılınan namâz sabâh, akşam ve yatsu, Cuma’, bayram, vitr, terâvih namâzları

ise bunlardan akşam ve yatsu namâzlarının birinci ve ikinci rekâtlarında ve diğerlerinin

her rekâtında imâmın(fâtiha)ve zamm-ı sûreyi cema’ate göre cehr ile okuması vâcibdir.

Öğle ve ikindi namâzlarında ise gizli okuması vâcibdir.

İmâm rükünlere intikal ettikce cema’atin dahi imâma tâbi’ olmaları farzdır. Yalnız

Kıra’etde tâbi’ olmayub imâm sesi ile okuyor ise dinlerler. Gizli okuyor ise

sükût ederler.

Tekbîr ile tesbîh ve duâları herkes kendi işiteceği kadar okur. Ancak rükû’dan

kalkarken imâm (semi’allahhulimen hamideh) ve cema’at (Rabbenâ lekelhamd ) der. Bunlardan birinciye (tesmi’) ikinciye(tahmîd)denir.

Selâmdan sonra imâm biraz sağına yâhud soluna gelerek ve cema’at dahi safı bozarak

farz kıldıkları yeri değiştirirler.

__________

SÜALLER

İmâm olan kimse nasıl olmalıdır? İmâmın cema’at içün niyet etmesi iktizâ eder mi? Muktedî

ve musalli ne demektir? İmâm ve cema’at namâza nasıl başlarlar? İmâm hangi namâzlarda cehr eder? Hangilerinde

ihfâ eder? Muktedînin imâma nasıl tâbi’ olacağını beyân ediniz! Selâmdan sonra ne yapılır?

-35-

MUKTEDÎ HAKKINDA BA’ZI ÎZÂHÂT

Cema’atle farza başlanmazdan mukaddem bir kimse o farza yalnız başlamış olsa birinci rekâtın

secdesine varmamış ise ayakta olarak bir tarafına selâm ile namâzdan çıkub

İmâma uyar. Birinci rekâtın secdesine varmış ise o kılınan farz dört rekâtlı ise

İki rekâtını tekmîl edüb teşehhütten sonra selâm verir ve imâma uyar. Eğer Üçüncü

rekâtın secdesini yapmış ise artık kendi namâzını tamam eder.

Sabah ve akşam namâzlarında ikinci rekâtın secdesine varmadıkça namâzını bozub

İmâma uyar. Öğle ve yatsu namâzlarında nâfile olarak imâma uyabilirse de sabah ve ikindi

ve akşam namâzlarında nâfile olarak uyulmaz.

Cema’atle farza başlanmazdan evvel sünnete başlamış olan kimse sünneti bozmayub kıldığı

rekâtı çiftleştirerek teşehhüt ettikten sonra selam verüb imâma uyar.

İmâma iftitâh tekbîrinde yetişen kimsenin (sübhâneke)yi okuması sünnettir. İftitâh

tekbîrine yetişemeyen kimse imâmı kıyâmda bulursa imâm cehr ile okumadığı surette

İftitâh tekbîri alub yine(Sübhâneke)yi okur. İmâm cehr ile okuyor ise dinlemek

lâzımdır. İmâmı rükû’da bulursa (Sübhâneke)yi okuyub da rükû’da yetişeceğini

aklı keserse (Sübhâneke)yi yine okur. Aklı kesmezse okumayub hemen rükû’a gider.

İmâmı birinci secdede bulursa yine böyle hareket eder. İkinci secdede bulursa iftitâh

tekbîrini alub hemen secdeye giderek imâma uyar.

Rükû’un bir miktârını olsun imâm ile berâber yapamayan kimse o rekâta yetişmiş

sayılmaz. Muktedî her kaç rekâte yetişememiş ise imâm selâm verdikten sonra kalkub

onları kılar.

Eğer bir rekâta yetişememiş ise tekbîr alarak kalkınca “Sübhanke”yi okur.

ve eûzü besmele ile Fatihâ ve zam-ı sûreyi de okur. Ve rükû’ ve secdelerden sonra oturub

ka’de-i ahîresini icrâ eder.

İki rekâte yetişememiş ise yine böyle başlayub birinci rekâtın ikinci secdesinden

sonra doğru ikinci rekâte kalkar ve besmele ile Fâtihâ ve zam-ı sûreyi okuyarak namâzını

Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar
istanbul oto gaz